Kim chỉ nam hoạt động của Hoa Đan Móc

- Đào tạo nghề cho người khuyết tật trở thành thầy giáo ,cô giáo dạy lại cho người khuyết tật như họ

- Tạo việc làm ổn định cho người khuyết tật