Các chương trình đào tạo

Đào tạo miễn phí cho người khuyết tật

Dạy nghề thủ công móc - thêu - đan